EN PL

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Trenda Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000535214, NIP 5252726529, (dalej: „My”, „Trenda” lub „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować?

Żeby się z nami skontaktować, napisz na:

 • adres e-mail: biuro@trendagroup.pl – w temacie wpisz „Dane osobowe”
 • adres pocztowy: Trenda Collections sp. z o.o., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Trenda?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, poprzez wysłanie nam informacji na adres: biuro@trendagroup.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Ciebie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W tym celu będziesz zobowiązany do podania następujących danych: imię, nazwisko, firma, telefon, e-mail.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Twoje uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z czym przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa:
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  3. Spółka nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz
  2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu, gdy zostanie zrealizowany cel ich przetwarzania tj. do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmy informatyczne, doradcze, kancelarie prawne;
 • podmiotom z naszej grupy;
 • osobom wykonującym dla nas czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych;

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czy wykorzystujemy pliki cookie?

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 

Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych i pozwalają między innymi: rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych preferencji, dostosować zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przechowywać identyfikator sesji, który jest niezbędny do zapisania informacji o fakcie przeglądania witryny lub wypełnienia formularza, zliczać ilości odwiedzin na stronie i dzięki dodatkowym narzędziom (np. Google Analytics) tworzyć anonimowe, zagregowane statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, zapobiegać wysyłaniu spamu poprzez formularze, w tym formularze komentarzy, w pełni korzystać z interaktywnych map Google, korzystać z narzędzi zaimplementowanych w witrynie i służących zwiększeniu jej wydajności.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia witryny lub strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie, co może utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe z niej korzystanie. Pliki cookie wykorzystywane są także przez partnerów Administratora (np. Google), z którymi on współpracuje i podlegają wówczas ich własnej polityce prywatności.