EN PL
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Przed 2018

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE
Branża: fundusze inwestycyjne
Projekt: reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed WSA i NSA (również w związku z pracami nad odpowiedzią na skargę kasacyjną KNF); w ramach postępowania pierwszo-instancyjnego WSA uchylił decyzję KNF cofającą zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, nakładającą na klienta karę pieniężną


TRANSAKCJA
Branża: telekomunikacja
Projekt: nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) składającej się z autoryzowanych punktów sprzedaży wchodzących w skład sieci sprzedaży zbywcy – jednego z agentów sieci telekomunikacyjnej
Działania: due dilligence, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, negocjacje, udział w zamknięciu transakcji


TRANSAKCJA
Branża: spożywcza
Projekt: zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) składającej się z fabryki kawy, wraz ze zobowiązaniem się nabywcy do kontynuowania produkcji na rzecz zbywcy ZCP
Działania: przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, negocjacje, udział w zamknięciu transakcji, reprezentowanie Klienta przez sądem wieczystoksięgowym (w tym w postępowaniu wywołanym oddalenie wniosku o wpis zmian)


SPÓŁKI
Projekt: prawnicy Kancelarii wsparli Klientów z całej Polski przy przeprowadzaniu Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników, w tym w szczególności działając na bazie nowych przepisów wprowadzonych po wystąpieniu stanu epidemii Covid; wsparcie obejmowało w szczególności pełnienie roli przewodniczącego tych zgromadzeń


SPÓŁKI
Projekt: Dr Jędrzej Jakubowicz 24 września 2020 r. był uczestnikiem konferencji naukowej „Sto lat polskiego prawa handlowego”, w ramach której wręczono Panu Profesorowi dr hab. Andrzejowi Kidybie Księgę Jubileuszową przygotowaną z okazji 40-lecia jego pracy naukowej. Jeden z rozdziałów jest autorstwa prof. Krystiana Ziemskiego oraz dr Jędrzeja Jakubowicza i nosi tytuł „Wpływ regulacji administracyjnoprawnych odnoszących się do sukcesji syngularnych na konsekwencje prawne w zakresie sukcesji uniwersalnej administracyjnoprawnej na przykładzie sukcesji określonej w kodeksie spółek handlowych”.


TRANSAKCJA
Branża:
producent piwa
Projekt: doradztwo przy nabyciu obligacji
Działania: ocena ryzyk związanych z transakcją, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, negocjacje, udział w zamknięciu transakcji


TRANSAKCJA
Projekt:
nabycia udziałów objętych masą spadkową i to w czasie sporu spadkobierców
Działania: sporządzenie opinii prawnej opisującej ryzyka i ścieżkę postępowania je mitygujących


TRANSAKCJA -UMOWA BODY LEASINGU
Branża:
IT
Projekt: zawarcie przez Klienta umowy body leasingu regulującej podział odpowiedzialności stron, nabywanie autorskich praw majątkowych przez stronę umowy nie będącą pracodawcą
Działania: ocena ryzyk związanych z zawarciem umowy, skonstruowanie treści umowy, negocjacje


SPORY KORPORACYJNE
Projekt: spory korporacyjne związane z:

  • połączeniem dwóch spółek akcyjnych, która to koncentracja miała doprowadzić do uzyskania efektu synergii, a doprowadziła do konfliktu,
  • roszczeniami akcjonariusza mniejszościowego po rozwodnieniu jego pakietu akcji,
  • wyeliminowaniem wspólnika mniejszościowego z zarządu, przy złamaniu wcześniej zawartej umowy wspólników

Działania: reprezentowanie klientów na zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeniach oraz w ramach spraw sądowych zainicjowanych celem obrony praw klientów