EN PL
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Przed 2018

TRANSAKCJA – NABYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Branża: telekomunikacyjna
Projekt: pierwsze półrocze 2023 roku Kancelarie Trenda dr Jakubowicz Węgrzyński i Wspólnicy i Kancelaria Prawna Media zakończyły zamknięciem transakcji nabycia przez Klienta zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), nad którą pracowaliśmy od jego początku. Wartość transakcji kilkadziesiąt mln zł.
Działania: przeprowadzenie badania due diligence w aspekcie korporacyjnym oraz prace nad dokumentami transakcyjnymi, w tym ich negocjowanie.


TRANSAKCJA – UMOWY INWESTYCYJNE
Branża: biotechnologiczna
Projekt: w ramach współpracy Kancelarie Trenda i Media w kwietniu 2023 r. przeprowadziły dwie transakcje dla istotnego inwestora giełdowego.

Pierwsza transakcja związana była z zawarciem przez wehikuł inwestora umowy inwestycyjnej ze spółką notowaną na rynku głównym GPW. Umowa ta zakładała udzielenie finansowania dłużnego spółce, zamiennego na akcje wyemitowane w ramach jednego z kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, wraz z przyznaniem warrantów subskrypcyjnych. Przewidywała również zobowiązanie typu lock-up dla inwestora.
Druga transakcja sprowadziła się do przygotowania umowy inwestycyjnej zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i przyznanie wyemitowanych akcji inwestorowi. Umowa przewidziała również zobowiązania odnoszące się do współpracy akcjonariuszy spółki.

Działania:
przygotowanie dokumentów transakcyjnych i ich negocjowanie.


TRANSAKCJA –2 X POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW

Pierwsze porozumienie – na jego mocy wspólnicy przeprowadzili transakcję, zgodnie z którą jeden ze wspólników sprzedał walory posiadane w grupie spółek na rzecz podmiotu wskazanego przez pozostałych wspólników. Dodatkowo wspólnik wychodzący został zwolniony z poręczeń pożyczek udzielonych spółkom, których dotyczyła transakcja, opiewających na istotne wartości.
Drugie porozumienie – na jego mocy podmiot, który sprzedał udziały w spółce porozumiał się ze spółką i nowym wspólnikiem w zakresie potencjalnych roszczeń związanych ze spadkiem wartości przedsiębiorstwa spółki, a co za tym idzie i wartości udziałów. Cały spór odnosił się do kwestii wydania decyzji o nałożeniu na spółkę kary administracyjnej o znacznej wartości, w wyniku postępowania co do którego zaistniał spór co do sposobu jego postrzegania przez nabywcę, w kontekście złożonych oświadczeń i zapewnień transakcyjnych.


SPORY – POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Branża: outsourcing usług
Projekt: reprezentowanie Klienta w postępowaniu kontrolnym i podatkowym odnoszącym się do określenia zaległości i dodatkowych zobowiązań podatkowych Klientów w podatku VAT
Działania: opracowaniu taktyki oraz sporządzenia odwołania od decyzji.


TRANSAKCJA – STRUKTURYZOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Branża: produkty medyczne, FMCG, outsourcing usług
Projekt: w pierwszym kwartale bieżącego roku doradzaliśmy w trzech projektach, w których kluczowym aspektem był wybór formy prowadzenia działalności, w tym typ spółek, z których zbudowane zostaną struktury (dwa projekty odnosiły się do Klientów wchodzących na polski rynek, a trzeci dotyczył polskiej spółki zamierzającej rozwinąć nowy kanał sprzedaży e-commerce).
Działania: przygotowanie szeregu opinii i rekomendacji, skonstruowanie stosownych dokumentów korporacyjnych


TRANSAKCJA – POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW
Branża: OZE, Fotowoltaiczna
Projekt: skonstruowanie porozumienia wspólników dotyczącego utworzenia JV realizującego specyficzne dla branży projekty
Działania: skonstruowanie porozumienia wspólników wraz z propozycją sposobu finansowania przedsięwzięcia


OPINIA – WYROBY MEDYCZNE, FARMACEUTYCZNE, BIOBÓJCZE
Branża: medyczna, farmaceutyczna
Projekt: wydanie opinii odnoszących się do ustawy o wyrobach medycznych, biobójczych i prawa farmaceutycznego
Działania: przygotowanie szeregu opinii i rekomendacji na bazie ustawy o wyrobach medycznych, biobójczych i prawa farmaceutycznego, w szczególności obejmujących zagadnienia z zakresu rejestracji oraz reklamy środków regulowanych przez przepisy tych ustaw, a także odnoszących się do wykonywania usług medycznych


OPINIA – NOWELIZACJA KSH – ZMIANY TRANSGRANICZNE
Projekt: opinia odnosząca się do zmian w zakresie prawa spółek
Działania: dla jednego z Klientów wydaliśmy opinię dotyczącą projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UC 123), która to ustawa ma wprowadzić istotne zmiany w zakresie zawartych w KSH transformacji, w tym w szczególności w ramach procesów transgranicznych


SZKOLENIA
W 2023 r. braliśmy udział w konferencjach jako uczestnicy lub prelegenci, w tym w szczególności:

  • Code Europe – największa konferencja IT w Polsce, gdzie omawialiśmy tematy związane z rozwojem oprogramowania i cyberbezpieczeństwem,
  • Konferencja naukowa „Opodatkowanie świadczeń i czynności nieodpłatnych”,
  • Konferencja „Praktycy o nieruchomościach”,
  • Konferencja „Różnorodne i profesjonalne rady nadzorcze”.

SPORY
Projekt: w 2023 r. wygraliśmy 112 spraw cywilnych i gospodarczych
Działania: reprezentowanie Klientów w procesach zakończonych korzystnymi wyrokami


WALNE ZGROMADZENIA – ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW – ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW
Projekt: w 2023 r. organizowaliśmy zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia i zebrania wspólników, a grudzień 2023 r. był wyjątkowo intensywny pod tym względem, zorganizowaliśmy 7 takich spotkań.
Działania: przygotowanie wszelkich dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia organu i jego przeprowadzeniem, reprezentowanie Klientów na zgromadzeniach