EN PL
Transakcje
Spory
Podatki
Rady nadzorcze

Mamy doświadczenie w:

sporach korporacyjnych w zakresie:

 • zaskarżania uchwał Zgromadzeń Wspólników oraz Walnych Zgromadzeń;
 • wyłączenia wspólnika lub rozwiązanie spółki;
 • sporów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami;
 • egzekwowania roszczeń dotyczących relacji korporacyjnych (prawo pierwszeństwa, pierwokupu, opcje call i put, klauzule drag along i tag along);
 • pozbawienia akcjonariusza prawa głosu;
 • dochodzenia roszczeń od członków zarządu za zobowiązania spółki i obrona przed takimi roszczeniami;
 • dochodzenia roszczeń od członków organów spółki w związku z pełnieniem przez nich funkcji;
 • postępowania o naruszenie zakazu konkurencji przez wspólników, akcjonariuszy, członków organów;
 • przymusowego wykupu akcji;
 • doradztwo przy próbach wrogiego przejęcia spółek, w tym spółek publicznych;

postępowaniach przeciwko bankom:

 • unieważnianie umów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej;
 • eliminowanie z umów klauzul niedozwolonych;
 • spory o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału;

sporach nieruchomościowych dotyczących:

 • działalności deweloperskiej;
 • uregulowania statusu prawnego nieruchomości, w tym o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • wykonywania umów przedwstępnych i ostatecznych;
 • składanie zastępczego oświadczenia woli;
 • praw z umów inwestycyjno-budowlanych;
 • umów najmu i dzierżawy;
 • zniesienia współwłasności, zasiedzenia;
 • wydanie nieruchomości czy zaprzestanie naruszeń;
 • spraw o wywłaszczenie i zapłatę odszkodowania;

procesach z zakresu własności intelektualnej:

 • naruszanie praw autorskich;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • naruszanie praw własności intelektualnej w Internecie;

windykacji należności:

 • dochodzenie zapłaty należności od przedsiębiorców;
 • dochodzenie należności od osób zarządzających spółkami kapitałowymi;
 • prowadzenie spraw ze Skargi Pauliańskiej (uznanie czynności za bezskuteczną wobec wierzyciela);

postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnym, w tym w odniesieniu do kar administracyjnych wynikających z:

 • RODO;
 • ustawy o ofercie publicznej;
 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przy prowadzonych sprawach działamy następująco:

 • kompleksowo analizujemy stan prawny i faktyczny klienta,
 • starannie dobieramy taktykę procesową przy jednoczesnym uwzględnieniu szans na wygranie, procesu, jak i wyegzekwowaniu korzystnego wyroku, szacujemy koszty całego postępowania,
  wspieramy klientów w negocjacjach, reprezentujemy na rozprawach, a także bierzemy czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym,
 • przygotowujemy wszelką dokumentację niezbędną do szybkiego i skutecznego zakończenia sporu.